Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav inženýrství pevných látek  → O ústavu → Zaměstnanci → Jindřich Leitner
iduzel: 24328
idvazba: 30636
šablona: stranka
čas: 19.4.2024 08:17:02
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 24328
idvazba: 30636
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ipl.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/zamestnanci/leitner'
iduzel: 24328
path: 8548/24136/24137/24168/24243/24299/24328
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc.

Narozen 11.9.1956

Ing.

Fyzikální chemie VŠCHT Praha 1980
CSc. Fyzikální chemie VŠCHT Praha 1987
Doc. Fyzikální chemie VŠCHT Praha 1996
DrSc. Hutnictví kovů VŠB TU Ostrava 2001
Prof. Materiálové inženýrství VŠCHT Praha 2005

 

Věděcko-výzkumná činnost

Termodynamické vlastnosti směsných oxidů a rovnováhy v oxidických systémech

spolupráce:      prof. D. Sedmidubský, Ing. Z. Sofer (ústav anorganické chemie)
                               prof. P. Voňka, doc. K. Růžička (ústav fyzikální chemie)
                               doc. P. Svoboda (Katedra fyziky kondenzovaných látek, MFF UK Praha)

Materiály na bázi oxidů nacházejí v současné době velice široké uplatnění v řadě aplikací např. jako konstrukční keramika, povlaky a tenké vrstvy, materiály pro paměťová média, vysokoteplotní supravodiče nebo katalyzátory. Při podrobném studiu procesů přípravy a zpracování těchto materiálů je často užívána termodynamika jako nástroj k hlubšímu pochopení vztahů mezi podmínkami procesu, složením a strukturou daného materiálu a jeho užitnými vlastnostmi. Aby bylo možné požadované rovnovážné výpočty provádět, jsou pro každou z uvažovaných látek nezbytná vstupní termodynamická data.

V rámci řešené problematiky jsou studována zejména následující témata:
 
 • Příprava vybraných směsných oxidů v aplikačně zajímavých systémech, např. Bi-Sr-Ca-Cu-O, Hg-Ba-Ca-Cu-O, La-Sr-Mn-O, Bi-Sr-Ta-Nb-O aj. a studium jejich termochemických vlastností (kalorimetrická měření tepelných kapacit, teplot a entalpií tání a rozpouštěcích entalpií v oxidických taveninách v kalorimetrech Multi-HTC 96 (Setaram) a DSC 404C Pegasus (Netzsch), měření tepelných kapacit v oblasti velmi nízkých teplot v zařízení PPMS (Quantum Design)).
 • Testování stávajících a vývoj nových odhadových metod pro odhady základních termodynamických funkcí směsných oxidů (tepelné kapacity, molární entropie, slučovací entalpie).
 • Kompilace termodynamických dat směsných oxidů a vývoj počítačové databáze jako součást integrovaného počítačového systému FactSage pro termodynamické výpočty v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství.
 • Termodynamické modelování procesů přípravy a zpracování oxidických materiálů (příprava tenkých vrstev metodou MOCVD, stabilita oxidických fází v daném prostředí).

Vlastnosti nanostrukturovaných materiálů

spolupráce:      prof. D. Sedmidubský, Ing. Z. Sofer (ústav anorganické chemie)
                               prof. P. Voňka, doc. K. Růžička (ústav fyzikální chemie)

Nanomateriály – fenomén, který během uplynulých 20 let pronikl prakticky do všech oblastí lidské činnosti (nové konstrukční materiály, elektronika, optoelektronika, komunikace a informační technologie, katalýza, konverze energie a energetika, výroba léčiv, biomateriály a medicína, ekologie) jsou předmětem zájmu badatelů více než sto let. Jelikož zkoumat takto malé objekty je nesmírně technicky náročné, byly dříve publikovány práce o tom, jak by se tyto objekty měly chovat, než práce, které vlastnosti nanoobjektů experimentálně dokládají. Během uplynulých padesáti let bylo mnohokrát potvrzeno, že nanostrukturované materiály vykazují více či méně odlišné chování od materiálů objemových. Hlavními důvody těchto odlišností je vzrůstající podíl atomů na povrchu objektu (velikost povrchu) vzhledem k celkovému počtu atomů (objemu objektu) s klesajícím rozměrem objektu a vzrůstající vliv kvantových efektů na elektrické, magnetické a optické vlastnosti.

V rámci řešené problematiky jsou sledována zejména následující témata:

 • Příprava a charakterizace nanočástic kovových prvků, stanovení teploty a entalpie tání metodou DSC (Pegasus 404C Netzsch).

 

Vybrané publikace


 
2022
Leitner J., Horníková K., Studničková N., Sedmidubský D.: Solid-liquid phase equilibria in binary systems with paracetamol, J Therm Anal Calorim 147 (23) 13949-13959 (2022).

 
2021
Leitner J., Slepicka P., Sedmidubsky D.: Surface energy of solids, Chem Listy 115 (1) 13-19 (2021).
2020
Ruzovic T., Svoboda K., Leitner J., Pohorel M., Hartman M.: Thermodynamic possibilities of flue gas dry desulfurization, de-HCl, removal of mercury, and zinc compounds in a system with Na2CO3, Ca(OH)(2), sulfur, and HBr addition, Chem pap 74 (3) 951-962 (2020).
Salvetr P., Leitner J., Lovasi T., Novák P.: Formation of Phases in Reactively Sintered TiAl3 Alloy, Molecules 25 (8) 1912 (2020).
Leitner J., Sedmidubský D., Lojka M., Jankovský O.: The Effect of Nanosizing on the Oxidation of Partially Oxidized Copper Nanoparticles, Materials 13 (12) 2878 (2020).
Leitner J., Sedmidubský D.: Modification of Butler equation for nanoparticles, Appl Surf Sci 525 146498 (2020).
 
2019
Leitner J., Semdidubský D.: Thermodynamic Modeling of Oxidation of Tin Nanoparticles, J Phase Equilib Diff 40 (1) 10-20 (2019).
Kousková L., Leitner J.: DSC study of the system o-acetylsalicylic acid-caffeine and thermodynamic modelling of the system o-acetylsalicylic acid-caffeine-paracetamol, Thermochim Acta 674 63-67 (2019).
Školáková A., Leitner J., Salvetr P., Novák P., Deduytsche D., Kopeček J., Detavernier C., Vojtěch D.: Kinetic and thermodynamic description of intermediary phases formation in Ti-Al system during reactive sintering, Mater Chem Phys 230 122-130 (2019).
Školáková A., Salvetr P., Novák P., Leitner J., Deduytsche D.: Mechanism of the Intermediary Phase Formation in Ti-20 wt. % Al Mixture during Pressureless Reactive Sintering, Materials 12 (20) 3355 (2019).
Leitner J., Sedmidubský D., Jankovský O.: Size and Shape-Dependent Solubility of CuO Nanostructures, Materials 12 (20) 3355 (2019).
Retzer K., Akhmanova M., Konstantinova N., Malinska K., Leitner J., Petrásek J., Luschnig C.: Brassinosteroid signaling delimits root gravitropism via sorting of the Arabidopsis PIN2 auxin transporter, Nat Commun 10 5516 (2019).
2018
Leitner J.: Influence of Particles Size and Shape on Drug Properties, Chem Listy 112 (11) 741-751 (2018).
Vilémová M., Illkova K., Lukáč F., Matějíček J., Klecka J., Leitner J.: Microstructure and phase stability of W-Cr alloy prepared by spark plasma sintering, Fusion Eng Des 127 173-178 (2018).
Leitner J., Bartůněk V., Sedmidubský D., Jankovský O.: Thermodynamic properties of nanostructured ZnO, APPLIED MATERIALS TODAY 10 1-11 (2018).
Leitner J., Sedmidubská D:, Jankovský O.: Effect of ZnO nanosizing on its solubility in aqueous media, Micro Nano Lett 13 (11) 1585-1589 (2018).
2017
Svoboda K., Leitner J., Havlica J., Hartman M., Pohořelý M., Brynda J., Syc M., Chyou Y.P., Chen P.C.: Thermodynamic aspects of gasification derived syngas desulfurization, removal of hydrogen halides and regeneration of spent sorbents based on La2O3/La2O2CO3 and cerium oxides, Fuel 197 277-289 (2017).
Jankovský O., Sofer Z., Kovařík J., Růžička K., Leitner J., Sedmidubský D.: Thermodynamic properties of misfit cobaltite [Bi2-xCa2O4] [CoO2], Thermochim Acta 659 129-134 (2017).
Leitner J., Juřík P.: DSC study and thermodynamic modelling of the system paracetamol-o-acetylsalicylic acid, J Therm Anal Calorim 130 (3) 1735-1740 (2017).
Leitner J., Sedmidubský D.: Thermodynamic Equilibria in Systems with Nanoparticles, Thermal Physics and Thermal Analysis: from Macro ti Micro, Highlighting Thermodynamics, Kinetics and Nanomaterials (ed. Šesták J., Hubík  P., Mareš J.J.) Book Series Title: Hot topics in Thermal Analysis ans Calorimetry 11 (385-402) 2017 Document type: Article, Book Chapter, ISBN: 978-3-319-45899-1; 978-3-319-45897-7.
 
 2016
Žáková P., Slepičková Kasálková N., Kolská Z., Leitner J., Karpíšková J., Stibor I., Slepička P., Švorčík V.: Cytocompatibility of amine functionalized carbon nanoparticles grafted on polyethylene, Mat Sci Eng C – Mater 60 394-401 (2016).
Kolská Z., Černoušek M., Staszek M., Leitner J., Švorčík V.: Study of binary system glycerine-water and its colloidal samples of silver nanoparticles, J Mol Liq 218 363-372 (2016).
Leitner J., Sedmidubský D.: Preparation, Properties and Utilization of Nanostructured ZnO, Chem Listy 110 (6) 406-417 (2016).
Jankovský O., Kovařík J., Leitner J., Růžička K., Sedmidubský D.: Thermodynamic properties of stoichiometric lithium cobaltite LiCoO2, Thermochim Acta 634 26-30 (2016).
Leitner J., Sedmidubský D.: Enhanced solubility of nanostructured paracetamol, BIOMEDICAL PHYSICS & ENGINEERING EXPRESS 2 (5) 055007 (2016).
Kreibichova B., Thimova D., Zamostny P., Leitner J.: EFFECT OF LUBRICANTS ON DISINTEGRATION STABILITY OF PARACETAMOL-CAFFEINE-PHENYLEPHRINE TABLETS, PROCEEDINGS OF THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL TECHNOLOGY, 1ST EDITION, (ed. Vesely, M; Hrdlicka, Z; Hanika, J; Lubojacky), Book Series Title: International Conference on Chemical Technology, 511-516 (2016) ISBN: 978-80-86238-97-5
 
 2015
Nádherný L., Jankovský O., Sofer Z., Leitner J., Martin C., Sedmidubský D.: Phase equilibria in the Zn-Mn-O systém, J Eur Ceram Soc 35 (2) 555-560 (2015).
2014
Jankovský O., Sedmidubský D., Sofer Z., Leitner J., Růžička K., Svoboda P.: Heat capacity, enthalpy and entropy of Sr14Co11O33 and Sr6Co5O15, Thermochim Acta 575 167-172 (2014).
Jankovský O., Sedmidubský D., Rubešová K., Sofer Z., Leitner J., Růžička K., Svoboda P.: Structure, non-stoichiometry and thermodynamic properties of Bi1.85Sr2Co1.85O7.7-delta ceramics, Thermochim Acta 582 40-45 (2014).
Herynková K., Podkorytov E., Šlechta M., Cibulka O., Leitner J., Pelant I.: Colloidal solutions of luminescent porous silicon clusters with different cluster sizes, Nanoscale Res Lett 9 478 (2014).
2013
Leitner J., Kamrádek M.: Thermodynamic Description of Nanosystems, Chem Listy 107 (8) 606-613 (2013).
Leitner J., Vonka P., Sedmidubský D., Kamrádek M.: Nanosizing as a way to enhanced solubility of transition metals in ZnO, J. Nanopart. Res. 15 (3) 1450 (2013). 
LeitnerJ., Kamrádek M., Sedmidubský D.: Thermodynamic properties of rock-salt ZnO, Thermochim  Acta 575 1-5 (2013).
Siegel J., Kolářová K., Vosmanská V., Rimpelová S., Leitner J., Švorčík V.: Antibacterial properties of green-synthesized noble metal nanoparticles, Mater Kett 113 59-62 (2031).
2012
Leitner J., Sedmidubský D., Růžíčka K., Svoboda P.: Heat capacity, enthalpy and entropy od SrBi2O4 and Sr2Bi2O5, Thermochim Acta 531 60-65 (2012).
Leitner J., Petrásek J., Romanov K., Retzer K., Pařezová M., Korbei B., Bachmair A., Zazimalová E., Luschnig C.: Lysine(63)-linked ubiquitylation of PIN2 auxin carrier protein governs hormonally controlled adaptation of Arabidopsis root growth, Proceedings of the National of Csience of the United State of America 109 (21) 8322-8327 (2012).
Sedmidubsky D., Jakes V., Jankovsky O., Leitner J., Sofer Z., Hejtmanek J.: Phase equilibria in Ca-Co-O system, J. Solid State Chem 194 199-205 (2012).
Klimova K., Leitner J.: DSC study and phase diagrams calculation of binary systems od paracetamol, Thermochim Acta 550 59-64 (2012).
2011
Leitner J., Jakeš V., Sofer Z., Sedmidubský D., Růžička K., Svoboda P.: Heat capacity, enthalpy and entropy of ternary bismuth tantalum oxides, J. Solid State Chem. 184 (2) 241-245 (2011).
Leitner J.: Chem. Listy 105 (3) 174-185 (2011).
Leitner J., Nevřiva M., Sedmidubský D., Voňka P.: J. Alloys Compd. 509 (15) 4940-4943 (2011)
 
2010
Leitner J., Voňka P., Sedmidubský D., Svoboda P.: Application of Neumann-Kopp rule for the estimation of heat capacity of mixed oxides, Thermochim. Acta 497(1-2), 7-13 (2010).
Leitner J., Hampl M., Sedmidubský D., Růžička K., Svoboda P.: Termodynamické vlastnosti směsných oxidů v systému CaO-SrO-Bi2O3-Nb2O5-Ta2O5, Chemické listy 104(3), 147-159 (2010).
 
2000 - 2009
Leitner J., Růžička K., Sedmidubský D., Svoboda P.: Heat capacity, enthalpy and entropy of calcium niobates, J. Thermal. Anal. Calorimetry 95(2), 397-402 (2009).
Sedmidubský D., Leitner J., Svoboda P., Sofer Z., Macháček J.: Heat capacity and phonon spectra of AIIIN – Experiment and calculation, J. Thermal. Anal. Calorimetry 95(2), 403-407 (2009).
Voňka P., Leitner J.: A method for the estimation of the enthalpy of formation of mixed oxides in Al2O3–Ln2O3 systems, J. Solid State Chem. 182(4), 744-748 (2009).
Leitner J., Šipula I., Růžička K., Sedmidubský D., Svoboda P.: Heat capacity, enthalpy and entropy of strontium niobates Sr2Nb10O27 and Sr5Nb4O15, J. Alloys Compounds 481(1-2), 35-39 (2009).
Svoboda P., Leitner J., Sedmidubský P.: Low-temperature specific heat of selected ceramics, Int. J. Mater. Res. 100(9), 1249-1248 (2009).
Sedmidubský D., Leitner J., Sofer Z.: Phase relations in Ga-Mn-N system, J. Alloys Compounds 452(1), 105-109 (2008)
Leitner J. Hampl M., Růžička K., Straka M., Sedmidubský D., Svoboda P.: Thermodynamic properties of strontium metaniobate SrNb2O6, J. Thermal. Anal. Calorimetry 91(3), 985-990 (2008).
Voňka P., Leitner J., Sedmidubský D.: Topology of Potential Phase Diagrams of Partially Open Condensed System, Coll. Czech. Chem. Commun. 73(3), 372-387 (2008).
Voleník K., Schneeweis O., Leitner J., Kolman B., Písačka J.: Plasma spraying of Fe-Cr-Al alloy powder, Kovove Mater. 46(1), 17-25 (2008).
Vojtech D., Joska L., Leitner J.: Influence of a controlled oxidation at moderate temperatures on the surface chemistry of nitinol wire, Applied Surface Science 254(18), 5664-5669 (2008).
Joska L., Poddaná M., Leitner J.: Corrosion behaviour of palladium-silver-copper alloys in model saliva, Dental Materials 24(8), 1009-1016 (2008).
Leitner J., Hampl M., Růžička K., Straka M., Sedmidubský D., Svoboda P.: Heat capacity, enthalpy and entropy of strontium niobate Sr2Nb2O7 and calcium niobate Ca2Nb2O7, Thermochim. Acta 475(1), 33-38 (2008).
Voňka P., Leitner J., Sedmidubský D.: Topology of Potential Phase Diagrams of Partially Open Condensed System, Coll. Czech. Chem. Commun. 73(3), 372-387 (2008).
Voleník K., Schneeweis O., Leitner J., Kolman B., Písačka J.: Plasma spraying of Fe-Cr-Al alloy powder, Kovove Mater. 46(1), 17-25 (2008).
Vojtech D., Joska L., Leitner J.: Influence of a controlled oxidation at moderate temperatures on the surface chemistry of nitinol wire, Applied Surface Science 254(18), 5664-5669 (2008).
Joska L., Poddaná M., Leitner J.: Corrosion behaviour of palladium-silver-copper alloys in model saliva, Dental Materials 24(8), 1009-1016 (2008).
Leitner J., Hampl M., Růžička K., Straka M., Sedmidubský D., Svoboda P.: Heat capacity, enthalpy and entropy of strontium niobate Sr2Nb2O7 and calcium niobate Ca2Nb2O7, Thermochim. Acta 475(1), 33-38 (2008).
Hampl M., Leitner J., Růžička K., Straka M., Svoboda P.: Heat capacity and heat content of BiNb5O14, J. Thermal Anal. Calorimetry 87(2), 553-556 (2007).
Sedmidubský D., Leitner J.: Calculation of thermodynamic properties of AIII nitrides, J. Cryst. Growth 286(1), 66-70 (2006).
Hampl M., Strejc A.,Sedmidubský D., Růžička K., Hejtmánek J., Leitner J.: Heat capacity,enthalpy and entropy of bismuth niobate and bismuth tantalate, J. Solid State Chem. 179(1), 77-80 (2006).
Sedmidubský D., Leitner J., Beneš O: Phase equilibria modeling in Bi2O3-SrO-MnOx system, CALPHAD 30(2), 179-184 (2006).
Sedmidubský D., Nevřiva M., Leitner J., Strejc A.: Single crystal growth of Bi1-xSrxMnO3 – Thermodynamics and experiment, Thermochim. Acta 450(1-2), 38-41 (2006).
Leitner J., Hampl M., Růžička K., Sedmidubský D., Svoboda P., Vejpravová J.: Heat capacity, enthalpy and entropy of bismuth strontium niobate and bismuth strontium tantalate, Thermochim. Acta 450(1-2), 105-109 (2006).
Leitner J., Voleník K., Neufuss K., Kolman B.: Vaporization of components from alloy powder particles in a plasma flow, Czech. J. Phys. 56 (Suppl. B), B1391- B1400 (2006).
Joska L., Marek M., Leitner J.: The mechanism of corrosion of palladium-silver binary alloys in artificial saliva, Biomaterials 26(14), 1605-1611 (2005).
Leitner J., Voňka P., Sedmidubský D.: Topology of potential phase diagrams composed of three chemical elements, J. Phase Eqilib. Diffusion 26(4), 336-341 (2005).
Leitner J., Maršík P., Sedmidubský D., Růžička K.: High temperature enthalpy, heat capacity and other thermodynamic functions of solid InN, J. Phys. Chem. Solids 65(6), 1127-1131 (2004).
Leitner J., Stejskal J., Voňka P.: Thermodynamic modeling of AlGaInN growth by MOVPE, J. Cryst. Growth 267(1-2), 8-16 (2004).
Leitner J., Chuchvalec P., Sedmidubský D., Strejc A., Abrman P.: Estimation of heat capacities of solid mixed oxides, Thermochim. Acta 395(1-2), 27-46 (2003).
Leitner J., Strejc A., Sedmidubský D., Růžička K.: High temperature enthalpy and heat capacity of GaN, Thermochim. Acta 401(2), 169-173 (2003).
Strejc A., Sedmidubský D., Růžička K., Leitner J.: Thermochemical properties of Bi2CuO2, Thermochim. Acta . 402(1-2), 69-74 (2003).
Abrman P., Sedmidubský D., Strejc A., Voňka P., Leitner J.: Heat capacity of mixed oxides in the Bi2O3-CaO system, Thermochim. Acta 381(1), 1-7 (2002).
Leitner J., Sedmidubský D., Chuchvalec P.: Prediction of heat capacities of solid binary oxides from group contribution method, Ceramics - Silikáty 46(1), 29-32 (2002).
Stejskal J., Leitner J.: Nitridy hliníku, gallia a india jako perspektivní materiály v elektronice, Chem. Listy 96(5), 311-320 (2002).
Kosíková J., Leitner J., Pangrác J., Melichar K., Jurek K., Drbohlav I., Stejskal J.: Ga1-xInxSb - MOVPE and thermodynamic model, Semicond. Sci. Technol.16(9), 759-762 (2001).
Schneeweiss O., Dubský J., Voleník K., Had J., Leitner J., Seberini M.: Spinel oxides growing on Fe–Cr alloy particles during plasma spraying, Czech. J. Phys. 51(7), 711-717 (2001).
Leitner J., Chuchvalec P., Sedmidubský D.: Odhad tepelných kapacit binárních oxidů v pevném stavu, Chem. Listy 95(1), 2-8 (2001).
Sedmidubský D., Leitner J., Knížek K., Strejc A.: Phase equilibria in Hg-Ba-Cu-O system, Physica C 329(3), 191-197 (2000).
Nevřiva M., Sedmidubský D., Leitner J.: Calibration of the SETARAM high temperature calorimeter for determination of heat capacity of phases in the Sr–Cu–O system, Thermochim. Acta 347(1-2), 123-128 (2000).
Stejskal J., Leitner J., Sedmidubský D., Nevřiva M., Beran P., Strejc A.: Growth of BiSrCaCuO thin films by MOCVD, J. Cryst. Growth 210(4), 587-594 (2000).
Leitner J., Sedmidubský D., Doušová B., Strejc A., Nevřiva M.: Heat capacity of CuO in the temperature range of 298.15-1300 K, Thermochim. Acta 348(1-2), 49-51 (2000).
Leitner J., Dubský J., Had J., Hanousek F., Kolman B., Voleník K.: Metastable chromium rich oxide formed during plasma spraying of high alloy steel, Oxid. Met. 54(5/6), 549-558 (2000).
Voňka P., Leitner J.: Calculation of chemical equilibrium in complex systems: System restrictions, Coll. Czech. Chem. Commun. 65(9), 1443-1454 (2000).
 
1993-1999
Voňka P., Leitner J.: TERDIA: Computer program for calculation of ternary phase diagrams for systems of stoichiometric phases using "non stoichiometric" method, J. Phase Equilib. 20(4), 399-403 (1999).
Voňka P., Leitner J.: On the calculation of ionic equilibria using the Gibbs energy minimization method, Metall. Mater. Trans. B 29B(6), 1372-1374 (1998).
Leitner J., Stejskal J.: Thermodynamic aspects of the Ga1-xInxN growth by MOCVD, Mater. Lett. 35(1-2), 85-89 (1998).
Mrověc M., Leitner J., Sedmidubský D., Nevřiva M., Stejskal J.: Thermochemical properties of MeCuO2 and Me2CuO3 (Me = Ca,Sr,Ba) mixed oxides, Thermochim. Acta 318(1-2), 63-70 (1998).
Voleník K., Leitner J., Hanousek F., Dubský J., Kolman B.: Oxides in plasma sprayed chromium steel, J. Thermal Spray Technol. 6(3), 327-334 (1997).
Leitner J.: Binary AIII nitride solid solutions: Estimation of the excess Gibbs energy, J. Phys. Chem. Solids 58(9), 1329-1334 (1997).
Leitner J., Voleník K.: Thermodynamics of oxidation reactions accompanying plasma spraying of chromium steels, High Temp. Mater. Sci. 35(2), 139-150 (1996).
Leitner J., Stejskal J., Voňka P.: Thermodynamic aspects of the GaN deposition from the gaseous phase, Mater. Lett. 28(1-3), 197-201 (1996).
Voňka P., Leitner J.: Calculation of chemical equilibria in heterogeneous multicomponent systems, CALPHAD 19(1), 25-36 (1995).
Leitner J., Chuchvalec P., Voňka P.: MSE THERMO: integrated computer system for application of chemical thermodynamics in materials science and engineering, High Temp. Mater. Sci. 34(1-3), 265-273 (1995).
Voňka P., Leitner J.: An estimation of chemical equilibrium in a heterogeneous multicomponent system, CALPHAD 19(3), 305-313 (1995).
Štěpánek B., Šestáková V., Šesták J., Leitner J.: Thermodynamic theory for GaSb single crystals doped with sulphur, Semicond. Sci. Technol. 9(4), 341-344 (1994).
Šesták J., Leitner J., Yokokawa H., Štěpánek B.: Thermodynamics and phase equilibria data in the S–Ga–Sb system auxiliary to the growth of doped GaSb single crystals, Thermochim. Acta 245, 189-206 (1994).
Leitner J., Stejskal J., Flemr V., Voňka P.: Thermodynamic aspects of the preparation of AlAs and Ga1-xAlxAs epitaxial layers in hydride and chloride systems, J. Cryst. Growth 144(1-2), 1-8 (1994).
Leitner J., Voňka P., Glaser V.: Program for the calculation and construction of isothermal phase stability diagrams, Comput. Chem. 17(3), 277-281 (1993)

Řešené granty

 1. MSE THERMO: Integrovaný systém pro aplikace chemické termodynamiky v materiálovém inženýrství (řešitel), GAČR 106/93/0298, 1993 – 1995.
 2. Evaluace termodynamických dat anorganických látek významných v metalurgii a materiálovém inženýrství (řešitel), GAČR 106/96/0265, 1996 – 1998.
 3. Termodynamické vlastnosti směsných oxidů a rovnováhy v oxidických systémech (řešitel), GAČR 106/00/0568, 2000 – 2002.
 4. Změny složení keramických a kovových povlaků při jejich plazmatickém stříkání (spoluřešitel), GAČR 106/03/0710, 2003 – 2005.
 5. Termochemické vlastnosti bezolovnatých feroelektrických oxidů využitelných při výrobě pamětí typu FeRAM (řešitel), GAČR 104/07/1209, 2007-2009.
Aktualizováno: 14.9.2023 21:28, Autor: Nikola Slepičková Kasálková

Vyučované předměty

 • Termodynamika materiálů
 • Fyzikální chemie nanomateriálů
 • Fázové a chemické rovnováhy v heterogenních systémech
 • Nanomateriály
×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi