Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav inženýrství pevných látek  → O ústavu → Zaměstnanci → Josef Náhlík
iduzel: 24363
idvazba: 30658
šablona: stranka
čas: 19.4.2024 07:24:55
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 24363
idvazba: 30658
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ipl.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/zamestnanci/nahlik'
iduzel: 24363
path: 8548/24136/24137/24168/24243/24299/24363
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Josef Náhlík, CSc.

Narozen 14.10.1949

Ing.

Fyzikální chemie FEL ČVUT 1973
CSc. Fyzikální chemie FEL ČVUT 1981

V laboratoři elektrofyzikální diagnostiky materiálů a elektronové řádkovací mikroskopie je výzkum zaměřen na základní elektrofyzikální vlastnosti materiálů a morfologii jejich povrchu.
V elektrofyzikální oblasti je výzkum zaměřen především na polovodiče. Pozornost je věnována zejména rezistivitě, Hallově konstantě, koncentraci a pohyblivosti volných nosičů náboje u polovodičů. Jsou ale studovány i jiné materiály podle přání externích spolupracovníků. Sem patří například vlastnosti korozních vrstev povlakových materiálů jaderného paliva (spolupráce s Ústavem jaderných paliv – Praha)
Elektronová řádkovací mikroskopie (EŘM) umožňuje zkoumat morfologii povrchu materiálů v sekundárních elektronech, odražených elektronech a katodoluminiscenci. Portréty z EŘM v digitální formě pak mohou sloužit třeba pro vyšetřování fraktality morfologie povrchu (spolupráce ústavem analýzy potravin VSCHT Praha), morfologie povrchu materiálů při biodegradaci materiálů (spolupráce s ústavem polymerů a ústavem biochemie VŠCHT Praha), morfologické kvality stomatálních vosků smrku ztepilého (Grant MŽP), Morfologie odporových vrstev pro čidla plynů atd..

Laboratoř elektrofyzikální diagnostiky materiálů a elektronové řádkovací mikroskopie je do vyčerpání kapacity otevřena i případné další relevantní spolupráci. Spolupráce může mít formu například společných projektů (výzkumných úkolů, grantů, …) nebo i formu placených služeb (OON, smlouva o dílo, smlouva o provedení práce, …). Je možná jak interní spolupráce v rámci VŠCHT Praha, tak externí smluvní spolupráce s výzkumnými ústavy a průmyslem.

V případě zájmu o spolupráci použijte kontakty: e-mail: josef.nahlik@vscht.cz, tel.: 224355145, 224355147, 224355160).

 

Věděcko-výzkumná činnost

Morfologická kvalita stomatálních vosků smrku ztepilého (Picea Abies) jako bioindikátoru stavu životního prostředí s využitím elektronové řádkovací mikroskopie

spolupráce:      P. Cudlín (UEK AV ČR České Budějovice), F. Skácel, S. Bohm, K. Volka

V průběhu cca pěti let byla v ČR zavedena a českým podmínkám přizpůsobena rakouská metodika hodnocení stavu životního prostředí založená na hodnocení kvality morfologie stomatálních vosků smrku ztepilého technikou EŘM.
Smrk ztepilý (Picea Abies) je díky svému rozšíření v České Republice významným biomarkerem. Ukázalo se, že morfologie stomatálního vosku vyplňujícího dýchací otvory jehlic dobře odráží - mj. - vliv vzdušných a půdních polutantů během života jehlic (několik let). S použitím techniky EŘM se stanovuje morfologická kvalita stomatálních vosků v pětitřídní stupnici v závislosti na stupni a rozsahu jejich poškození.
Na základě cílených experimentů (zejména experiment “Větev”) byly vypracovány dva zcela unikátní odběrové předpisy významně snižující vliv přirozeného rozptylu míry sledované kvality (“Systém 4x6 (6x4)”, “Metoda intaktního výhonu”).
Příležitostně byla na jehlicích smrku sledována i parazitní mikroflóra a náhodně i mikrofauna.

Polovodičové vlastnosti korozních vrstev povlakových materiálů paliva jaderných reaktorů

spolupráce:      V. Vrtílková (UJP Praha a. s)

Korozní vlastnosti povlakového materiálu jaderného paliva v reaktorech jsou velmi důležité zejména s ohledem na životnost povlaků a jejich odolnost proti korozi v případě porušení těsnosti primárního okruhu. Rychlost koroze může souviset i s transportem náboje přes korozní vrstvu. Proto byla vypracována metodika měření průměrné rezistivity korozních vrstev na originálních vzorcích povlakových materiálů (slitiny se zakladem Zr) trubkového tvaru. Vyvinutý přípravek umožňuje realizaci střídavých i stejnosměrných měření. Byla stanovena závislost průměrné rezistivity na tloušťce korozní vrstvy a dedukovány možné interpretace nalezených závislostí a v návaznosti na to pak byly studovány vlastnosti monoklinické a tetragonální fáze ZrO2.

Realizace systému pro měření rezistivity korozních vrstev Zr-slitin a následné studium průměrné rezistivity těchto vrstev v závislosti na tloušťce korozní vrstvy přispívá aktuálně k objasnění mechanismů degradace obalu jaderného paliva v reaktorech jaderných elektráren.

Elektrofyzikální  parametry materálů se zaměřením na polovodiče

spolupráce:      P. Fitl (student)

Realizace automatizovaného systému pro měření rezistivity a Hallovy konstanty; ke stanovení koncentrace a pohyblivosti volných nosičů elektrického náboje v materiálu. Je možné alternativně volit metodu přímou, dvoubodovou, čtyřbodovou (s lineárním i čtvercovým uspořádáním sond) a metodu Van der Pauw.
Realizace automatizovaného systému pro měření koncentračních profilů dopantu v polovodičích technikou C-V měření na Schottkyho přechodu s Hg sondou.

Morfologie povrchu vybraných polymerů při biodegradaci

spolupráce:      I. Prokopová, J. Brožek, Jos. Náhlík, a kol

Aplikace elektronové řádkovací mikroskopie při studiu biologické rozložitelnosti vybraných polymerů. Mj. se studuje morfologie povrchu v závislosti na působení vybraných biokultur na komerčně rozšířené typy polymerů (např. PET láhve) s cílem nalézt případně optimalizovat proces jejich biologické rozložitelnosti.


Vybrané publikace

Náhlík, J., Zemánková, K.: Morfologická kvalita stomatálních vosků jehličí smrku ztepilého a její vývoj na vybraných lokalitách České republiky v roce 2002. Příspěvek k řešení podprojektu G1- „Studium chemického složení a morfologické kvality vosku jehlic smrku ztepilého jako biomarkeru zatížení“, grantu Ministerstva životního prostředí ČR č.: VaV/340/1/01 - „Vliv chemického znečištění životního prostředí na kontaminaci a kvalitu biotických složek ekosystémů“. Praha - listopad 2002, 42s.
Náhlík, J., Kašová, E., Bartoníčková, R.: Morfologická kvalita stomatálních vosků jehličí smrku ztepilého a její vývoj na vybraných lokalitách České republiky v roce 2001 - dodatek. Příspěvek k řešení podprojektu G1- „Studium chemického složení a morfologické kvality vosku jehlic smrku ztepilého jako biomarkeru zatížení“, grantu Ministerstva životního prostředí ČR č.: VaV/340/1/01 - „Vliv chemického znečištění životního prostředí na kontaminaci a kvalitu biotických složek ekosystémů„ Praha - březen 2002, 57s.
Prokopová I., Vlčková E., Skolil J., Šašek V., Musílková E., Náhlík J.: Kopolyestery na bázi polyethylentereftalátu a kyseliny mléčné a jejich biologická rozložitelnost. Poster na Československé konferenci „POLYMERY 2002“. Praha 16. - 17. Září 2002
Náhlík J.: Určení polovodičových vlastností tetragonálního a monoklinického oxidu ZrO2. Plenární zvaná přednáška na celostátním semináři „Vlastnosti korozních vrstev zirkoniových slitin používaných jako povlak jaderného paliva IV“. Praha - Barrandov 26. 2. 2002.
Náhlík, J., Bartoníčková, R., Kašová, E.: Morfologická kvalita stomatálního vosku jehličí smrku ztepilého a její vývoj na vybraných lokalitách České republiky v roce 2001. Příspěvek k řešení podprojektu G1(Studium chemického složení a morfologické kvality vosku jehlic smrku ztepilého jako biomarkeru zatížení) grantu Ministerstva životního prostředí ČR č.:VaV/340/1/01 – Vliv chemického znečištění životního prostředí na kontaminaci a kvalitu biotických složek ekosystémů, Praha - listopad 2001, 31 s.
Náhlík, J., Cudlín, P., Kašová, E., Bartoníčková R.: Studium morfologie stomatálního vosku smrku ztepilého na vybraných lokalitách ČR pomocí EŘM. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii „Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov“ - Polana 2001, Slovenská republika, Polana - 22.-25. říjen 2001.
Náhlík, J., Cudlín, P., Kašová, E., Bartoníčková R.: Studium morfologie stomatálního vosku smrku ztepilého na vybraných lokalitách ČR pomocí EŘM. Medzinárodná vedecká konferencia „Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov“ - Polana 2001, Sborník přednášek a posterů v plném znění na CD ROM. Slovenská republika, Polana - 22.-25. říjen 2001, 10 s
Bartoníčková R., Náhlík J., Kašová E.: Retrospektivní metoda hodnocení rychlosti degradace stomatálního vosku smrku ztepilého (Picea abies). Medzinárodná vedecká konferencia „Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov“ - Polana 2001, Sborník přednášek a posterů v plném znění na CD ROM. Slovenská republika, Polana - 22.-25. říjen 2001, 7 s.
Kašová E., Náhlík J., Bartoníčková R.: Změny morfologické kvality stomatálního vosku smrku ztepilého v průběhu vegetačního období na lokalitě s normální a zrychlenou degradací. Medzinárodná vedecká konferencia „Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov“ - Polana 2001, Sborník přednášek a posterů v plném znění na CD ROM. Slovenská republika, Polana - 22.-25. říjen 2001, 5 s.
Náhlík J., Cudlín P., Kašová E., Bartoníčková R.: Vývoj morfologické kvality stomatálního vosku smrku ztepilého na vybraných lokalitách ČR v letech 1998 až 2000. Sborník abstraktů a poster konference s mezinárodní účastí „Kontaminanty a další rizikové látky v potravinách a ekosystémech“, Praha 12. - 14. 9. 2001.
Bartoníčková R.; Náhlík J; Kašová E.: Studium rychlosti degradace stomatálního vosku smrku ztepilého (Picea abies) retrospektivní metodou. . Sborník abstraktů a poster konference s mezinárodní účastí „Kontaminanty a další rizikové látky v potravinách a ekosystémech“, Praha 12. - 14. 9. 2001.
Kašová E., Náhlík J., Bartoníčková R.: Porovnání vývoje kvality morfologie stomatální-ho vosku smrku ztepilého na lokalitě s normální a zrychlenou degradací v průběhu vegetačního období. Sborník abstraktů a poster konference s mezinárodní účastí „Kontaminanty a další rizikové látky v potravinách a ekosystémech“, Praha 12. - 14. 9. 2001.
Náhlík J.: Určení polovodičových vlastností tetragonálního a monoklinického oxidu ZrO2. Výzkumná zpráva zpracovaná na základě dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo č.: 63/2000/VO pro Škoda UJP Praha, a. s. , Praha - červenec 2001, 18 s.
Náhlík, J.: Měření polovodičových vlastností korozních vrstev Zr Slitin. „Vlastnosti korozních vrstev zirkoniových slitin používaných jako povlak jaderného paliva III“ - Pracovní seminář k oponentnímu řízení UJP Škoda (č. 932) a MPO ČR (PZ-JZ/05). Praha - Barrandov, 13. 3. 2001.
Matějka P., Plešerová L., Budínová G., Havírová K. Náhlík J., Skácel F., Volka K.: FT Raman Spectroscopy of Norway Spruce Needles, Photonics East, Boston (MA), 5-8 November 2000
Náhlík, J., Kašová, E., Bartoníčková, R.: Morfologická kvalita stomatálních vosků jehličí smrku ztepilého a její vývoj na vybraných lokalitách České republiky v roce 2000. Příspěvek k řešení 4. podprojektu (Sběr a analýza dat a jejich korelace s výsledky ostatních subsystémů) grantu Ministerstva životního prostředí ČR č.:VaV/340/2/96 - Hodnocení stavu životního prostředí: Monitoring cizorodých látek v potravinových řetězcích, Praha - listopad 2000, 68 s..
Náhlík, J.: Měření polovodičových vlastností korozních vrstev Zr-slitin. Technická zpráva vypracována na základě spolupráce: č.: 63/2000/VO pro: ŠKODA - UJP, Praha, a.s. PRAHA 5 - Zbraslav, VŠCHT - říjen 2000, 12s.
Náhlík, J., Cudlín, P.,.Zemánková, K.: Morfologická kvalita stomatálních vosků jehličí smrku ztepilého na vybraných lokalitách ČR. Sborník přednášek z konference ERA2000 (v plném znění). Brno - březen 2000, s. 110-113. ISBN 80-210-2328-7
Zemánková, K., Náhlík, J., Cudlín, P.:Variabilita morfologické kvality stomatálních vosků jehličí na větvi smrku ztepilého. Sborník přednášek z konference ERA2000 (v plném znění). Brno - březen 2000), s. 114-117. ISBN 80-210-2328-7
Macháč P., Myslík V., Náhlík J.: The thermal stability of laser annealed contacts based on palladium. Microelectronic Engineering, V54 (2000), 255-261, ISSN: 0167-9317.
Jeřábková, H., Králová, B., Náhlík, J.: Biofilm of Pseudomonas C12B on glass support as catalytic agent for continuous SDS removal. Elsevier. International Biodeteriorati-on and Biodegradation., 44(4), 1999, pp 233-241. ISSN 0964-8305
Kolektiv řešitelů + Náhlík,. J.: Hodnocení stavu životního prostředí - Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v roce 1997, Vydavatelství VŠCHT, Praha 1999, 83 s. ISBN 80-7080-343-6
Náhlík, J., Zemánková, K.: Morfologická kvalita stomatálních vosků jehličí smrku ztepilého na vybraných lokalitách ČR v roce 1999. Příspěvek k řešení 4. podprojektu (Sběr a analýza dat a jejich korelace s výsledky ostatních subsystémů) grantu Ministerstva životního prostředí ČR č.:VaV/340/2/96 - Hodnocení stavu životního prostředí: Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích, Praha - listopad 1999, 147 s.
Náhlík, J.: Studium morfologické kvality stomatálních vosků jehličí smrku ztepilého na vybraných lokalitách české republiky. Příspěvek k řešení 4. podprojektu (Sběr a analýza dat a jejich korelace s výsledky ostatních subsystémů) grantu Ministerstva životního prostředí ČR č.:VaV/340/2/96 (na VŠCHT interní č. 402 546 048) - Hodnocení stavu životního prostředí:Monitoring cizorodých látek v potravinových řetězcích, Praha - llistopad 1998, 73 s.
Náhlík,J.: Studium mikrostrukturální kvality stomatálního vosku smrkového jehličí užitím elektronové řádkovací mkroskopie. Příspěvek k řešení 4. podprojektu (Sběr a analýza dat a jejich korelace s výsledky ostatních subsystémů) grantu Ministerstva životního prostředí (interní č. VŠCHT: 402 546 048) - Hodnocení stavu životního prostředí:Monitoring cizorodých látek v potravinových řetězcích, Praha -  listopad 1997, 44 s.
Náhlík,J.: Studium imisního poškození mikrostruktury voskové vrstvy jehličí užitím elektronové řádkovací mikroskopie. Příspěvek k řešení 4. podprojektu (Sběr a analýza dat a jejich korelace s výsledky ostatních subsystémů) grantu Ministerstva životního prostředí ČR č.:VaV/340/2/96 (na VŠCHT interní č. 402 546 048) - Hodnocení stavu životního prostředí:Monitoring cizorodých látek v potravinových řetězcích, Praha - leden 1997, 30 s.
Náhlík, J., Kiedroň, T.: Studium fraktality povrchu materiálů v obraze SEM. Sborník 12. Konference českých a slovenských fyziků. Ostrava - září 1996.
Náhlík, J., Hudec, L.: To The Possibility of Calculation of Phase Synchronism Active Range in Two-Modes Laser. Radioengineering, 5(1996), No. 1, p 7, Prague - april 1996.
Pudil, F., Náhlík, J., Kiedroň, T., Pokorný, J.: Využití počítačové analýzy obrazu pro posuzování kvality potravinářských materiálů. XXXIII. Seminár z technologie a analytiky tukov, Slovensko, Pieštany - Slňava 10. - 12. 5. 1995.
Náhlík, J., Kiedroň, T., Pudil, F., Pokorný, J: Fraktální analýza struktury vybraných extrudovaných potravin v obraze SEM. XXV. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Skalský Dvůr 24. - 26. 5. 1995.
Pudil, F., Náhlík, J., Voldřich, M., Pokorný, J.:Využití programu LUCIA M 3.0 pro obrazovou analýzu potravin. XXV. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Skalský Dvůr 24. - 26. 5. 1995.
Pudil, F., Náhlík, J., Široký, K., Pokorný, J.: Změny mikrostruktury rýže a rýžových produktů.XXV. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Skalský Dvůr 24. - 26. 5. 1995.
Pokorný, J.,  Pudil, F., Farníková, L., Piskačová, J., Réblová, Z., Náhlík, J., Moscicky, L., Zuilichem, D. J.: Nonenzymic browning reactions during extrusion cooking of rapeseed  egume mictures. 9-th World Congress of Foood Science Technology. Hungary, Budapest  31.7 - 3. 8. 1995.
Macháč, P., Náhlík, J.: Preparation of p-type GaAs layers for ohmic contact. Journal of material science: Materials in electronics 6 (1995) p. 115 - 117, Chapman & Hall 1995.Řešené granty

 1. V letech 1996-2000 spoluřešitel grantu MŽP VaV/340/2/96 (interní č. 402 546 048): “Hodnocení stavu životního prostředí: Monitoring cizorodých látek v potravinových řetězcích” se zaměřením na studium morfologické kvality stomatálních vosků jehličí smrku ztepilého (Picea Abies) užitím elektronové řádkovací mikroskopie.“
 2. V roce 1996 spoluřešitel grantu FR VŠ. IS 0658/7/96: “Čidla, senzory a senzorové součásti a systémy pro chemii a monitorování životního prostředí, přenos a zpracování údajů - praktická výuka”. Příprava dvou praktických úloh laboratorní výuky předmětu doktorandského studia: 

  a) Měření základních elektrofyzikálních parametrů pevných látek se zaměřením na materiály pro senzory ve formě vrstev. 
  b) Elektronová řádkovací mikroskopie při výzkumu mikrostruktury vrstev materiálů pro senzory

 3. V letech 2001 – 2002 spoluřešitel grantu MŽP , č. VaV/340/1/01 (Interní číslo VŠCHT: 402 51 1667) : „Vliv chemického znečištění životního prostředí na kontaminaci a kvalitu biotických složek ekosystémů“ , Podprojekt G1.: „Studium chemického složení a morfologické kvality vosku jehlic smrku ztepilého jako biomarkeru zatížení„ (řešitelem podprojektu G1 v části morfologické kvality vosku jehlic smrku ztepilého hodnocené technikou elektronové řádkovací mikroskopie)
 4. V roce 2002 zodpovědným řešitelem grantu Fondu rozvoje MŠMT, č: 271/F1 (Interní číslo VŠCHT: 126142004): „Inovace magisterského studijního programu v oboru Materiálové inženýrství“. Inovace zaměřena na implementací aktuálních aspektů počítačem řízeného experimentu do teoretické i praktické výuky.
 5. Od roku 2002 spoluřešitelem grantu GAČR 203/03/0508 (interní č.: 112133449): „Kopolyestery a polyesteramidy se zvýšenou citlivostí k biodegradaci“. Zaměření na studium morfologie povrchu degradovaných materiálů technikou elektronové řádkovací mikroskopie.Spolupráce při řešení projektů

S tuzemskými pracovišti

 • Ústav ekologie krajiny AV ČR, České budějovice – RNDr. Pavel Cudlín, CSc
 • Fel ČVUT, katedra mikroelektroniky – Prof. Ing. Miroslav Husák, DrSc
 • Ústav Jaderných paliv - Praha a. s. – Ing. Věra Vrtílková

Se zehraničními pracovišti 

 • Umweltbundesamt, Viena – Dr. Cristina Trimbacher
Aktualizováno: 3.3.2016 00:43, Autor:

Vyučované předměty

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi